Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

 • Решения АК / 2023
 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол № 7 / 17.07.2023 г.

ПРОТОКОЛ№7

 

               Днес, 17.07.2023г.,от 16:30ч. се проведе редовно заседание, на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което присъстваха:

адв.Меглена Хари Гунчева – Председател

адв.Веска Георгиева Запрянова - Секретар                   

адв.Десислава Николаева Костова - Основен член             

адв.Милена Миткова Петкова - Основен член     

адв.Надежда Борисова Колева - Стойчева - Основен член                      

адв.Евгени Тенчев Христов - Основен член 

адв.Васил Христов Лазов - Резервен член              

адв.Магдалена Павлова Колева –  Председател на Контролен съвет 

 

Отсъстват по уважителни причини:

адв.Татяна Стоянова Пальова-Господинова  - Зам.председател

адв.Таня Костадинова Стойнова - Резервен член     

             

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието е редовно и има необходимия кворум за вземане на решения. 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Клетва и вписване на младши адвокат.

2.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№61/04.07.2023г.

докл. адв. Милена Петкова

3.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№62/04.07.2023г.

докл. адв. Милена Петкова

4.Разглеждане на искане от РС Хасково с вх.№ 540/30.06.2023г. за определяне на адвокат за особен представител по гр. д. №745/2023г.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

5.Доклад по жалба вх. № 2-Ж/29.03.2023 г.

                                                                      докл.  – адв. Десислава Костова

6.Домашно насилие

докл.  – адв. Десислава Костова

7. Изпълнение на Бюджет към 30.06.2023г.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

8.Разглеждане на писмо с вх.№ 64/12.07.2023г. на ВАС София

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

9. Разни:

 

По точка първа от дневния ред:

Съгласно чл.9, ал.1 и 2 от ЗА клетва положи:

Георги Живков Великовс ЕГН: **********,

поради което и на основание чл.9, ал.3 от ЗА, САК взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №1

ДА БЪДЕ ВПИСАН младши адвокатът Георги Живков Великов в Единния адвокатски регистър, считано от 17.07.2023г.

Възлага на длъжностното лице по вписванията да изпълни решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка втора от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№61/04.07.2023г. от адв. Северина Сашова Янева за промяна на вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дала становище, че заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 8. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 33 от Наредбата, поради което предлага заявената промяна в регистъра на адвокатите да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №2

ВПИСВА промяна,като променя адрес на кантора от гр.Хасково, 6300, ул.“Епископ Софроний“ № 12А, ет.2, ап.2  на гр.Хасково, 6300, бул.“ България“ №3, ет.2, офис 1  и добавя БУЛСТАТ180737238 на адв. Северина Сашова Янева.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка трета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№62/04.07.2023г. от адв. Ангел Недев Недев за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дала становище, че заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 8. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 33 от Наредбата, поради което предлага заявената промяна в регистъра на адвокатите да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №3

ВПИСВА промяна,като добавя области на правото, в които се практикува, владеене на чужди езици, правни организации, в които членува, образование и професионален опит на адв. Ангел Недев Недев.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с искане вх.№540/30.06.2023г. (изх. № 3536/29.06.2023г. на РС Хасковоза определяне на особен представител по гр.д. № 20235640100745на РС Хасково).

Към искането е представено определение№ 881/14.06.2023г., в което, съдът е определил  възнаграждение за особен представител в размер  на 900лева на основание чл. 47, ал. 6 ГПК.

Адвокатския съвет разгледа искането и взе предвид следното:

На основание чл.7, ал. 1 т. 2 от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения, минималното адвокатско възнаграждение за процесуално представителсво, защита и съдействие по делото е в р-р на 1200 лева. В определението си съдът не е обосновал определения размер на адвокатското възнаграждение, поради което за АК Хасково, като орган, който определя адвокат за осъществяване на правна помощ като особен представител, е неясно, по какви критерии съдът е определи възнаграждение под минималния размер по Наредба № 1за минималните адвокатски възнаграждения – изм. и доп. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2022г.

 Разпоредбата на чл. 47, ал. 6 изр. 2 ГПК обвързва фактическата и правна сложност на делото с размера на дължимото адвокатско възнаграждение за особен представител,  като при ниска фактическа и правна сложност, възнаграждението може да бъде определено в р-р на 1/2 от възнаграждението за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗА. В разпоредбата на закона не е посочена горна граница на размера на възнаграждението, поради което при висока фактическа и  правна сложност, то може и да надхвърли минималния размер на адвокатски възнаграждение за съответния вид работа. Считаме обаче, че преценката за фактическата и правна сложност на делото, следва да бъде направена при приключването му, с оглед извършените процесуални действия на особения представител и участието му по делото.

Това разбиране на АК Хасково се споделя и от установената от ВКС задължителна съдебна практика – т. 6 от ТР № 6/2012 г. на ОСГК, „Особеният представител се назначава с акт на съда - определение, от който произтича и неговата представителна спрямо отсъстващата страна власт. Това представителство съобразно чл.36,ал.1 от Закона за адвокатурата е възмездно, тъй като за положения труд на адвоката/ особения представител винаги е адвокат/ се дължи възнаграждение, независимо от изхода на делото...След като особен представител на страната по разглеждания ред може да бъде само адвокат, то и размерът на дължимото възнаграждение следва да бъде определен от съда с акта за назначаването му, като този размер се съобразява с указаното в чл.36, ал.1 от ЗА, препращащ към Наредба № 1/2004 г., с оглед установяване минималното възнаграждение за вида процесуална дейност. Няма пречка при констатирана фактическа и правна сложност на делото, съдът да определи по-висок размер на възнаграждението, тъй като само той е органът, в чиято дискреция е както преценката на назначаване на особения представител, така и служебно осъществявания контрол за законосъобразно и справедливо съдопроизводство." 

С оглед на това, АС Хасково счита, че следва да се уведоми съдията докладчик по гр.д. № 20235640100745на РС Хасково, че следва да бъде увеличено определеното възнаграждението за особен представител от 900лева – на 1200 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г. Определянето на  възнаграждение на особения представител под минималния размер на адвокатското възнаграждение, считаме, че е проява на неуважение към дейността на адвоката – особен представител, осъществяващ защита на ответника по делото, поставя го в неравностойно положение спрямо процесуалния представител на ищеца и създава усещането, че за съда, участието особения представител в процеса е формално

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково да откаже определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20235640100745на РС Хасково.

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №4

Да бъде поискано от съдията докладчик по гр.д. № 20235640100745на РС Хасковода увеличи определеното възнаграждение за особен представител от 900лева – на 1200 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7, ал. 2, т.3от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – ДВ бр. 68/31.07.2020 г.

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20235640100745на РС Хасковои издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Решението да се изпрати на РС Хасковопо гр.д.  № 20235640100745.

 Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка пета от дневния ред:

………………………………………………….

………………………………………………….

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №5

…………………………………………………

…………………………………………………

 

По точка шеста от дневния ред:

Във връзка с влезлия в сила Меморандум за сътрудничество и партньорство относно координирането на общи усилия и действия в защита на пострадалите от домашно насилие, по който Адвокатска колегия-Хасково е страна, адвокат Десислава Николаева Костова,представи на членовете на съветанеобходимостта да изпълним задълженията си като страна по меморандума и за по – голяма оперативност и възможност повече колеги да участват в производството, следва да бъдат определени лица за контакти (координатори) във всеки един от градовете от район на АК-Хасково. При необходимост, служителите на МВР, следва да се свързват с координаторите за съдействие и защита на жертви от домашно насилие. С оглед изпълнение на задълженията ни по този меморандум е необходимо да организираме нарочна среща по темата между адвокатите-координатори, служителите на МВР, Директор или упълномощен представител на ЦСМП Хасково, за изработване на механизъм за действие по изпълнение на Меморандума. Във връзка с изискването на меморандума, следва да бъде дадена възможност на адвокатите, вписани в НРПП Хасково да заявят желание да бъдат вписани като дежурни адвокати по ЗЗДН и да им бъде проведено обучение.

               С оглед обстоятелството, че в голяма част от случаите, жертви на домашно насилие са и деца, е важно да бъде ангажирана и Агенция за Закрила на детето, която има задължение по Закон да осигурява защита на децата. Организацията на работата на  Агенцията за закрила на детето, не предвижда осигуряване на дежурни служители в почивните  и празнични дни, както и през нощта, когато обикновено са актовете на насилие, поради което, следва да бъде отправено запитване до Агенцията за действията по меморандума в тези случаи.

               С оглед гореизложеното, Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково взе единодушно :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №6

1.Определя адвокати –координатори по Меморандума, както следва:

Община Хасково, община Стамболово и Община Минерални бани - адвокат Бистра Славеева Димитрова - тел.(0888) 366 116

Община  Димитровград - адвокат Десислава Николаева Костова - тел. (0887) 433 024

Община Харманли  и Община Симеоновград - адвокат Надежда Борисова Колева-Стойчева, тел.(0888) 830 700

Община Свиленград и Община Любимец  - адвока Милена Николова Николова – Славова - тел(0885) 019 112

Община Ивайловград и Община Маджарово – адвокат Валентина Тодорова Катранджиева – тел. (0898) 677 041

               2.Да се организира среща между адвокатите-координатори при АК-Хасково, координаторите - служители на МВР, Директорът на Спешна медицинска помощ Хасково, председателите на Районни съдилища в район на ОС-Хасково и ръководителите на  поделенията на Агенция Закрила на детето в обл. Хасково, за изработване на механизъм за действие по изпълнение на Меморандума и осигуряване на защита на пострадали от домашно насилие, лица.

               Възлага на председателя на АК-Хасково да съгласува възможната дата, място и час на срещата между лицата от посочените по-горе институции.

               3. Да се уведомят вписаните адвокати в НРПП Хасково за необходимостта да заявят дали желаят да бъдат вписани в списък на дежурните адвокати осъществяващи правна помощ и защита по ЗЗДН.

               4.Да се организира обучение по чл.3 ал.2 от Меморандума за адвокатите, изявили желание да бъдат включени в списъка на адвокатите, които ще осъществяват правна помощ и защита по ЗЗДН.

               5. Да се поиска становище от председателя на Агенция закрила на детето, за организацията на работата на служителите в Агенцията, в случаите на получени сигнали за пострадали от домашно насилие деца, извън работното време на отделите, в почивни и празнични дни, както и през нощта, и предоставяне на координати на дежурни служители на Агенция „ Закрила на детето”, които да бъдат ангажирани в случаите на сигнали за пострадали от домашно насилие деца.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка седма от дневния ред:

Председателят адв. Гунчевадокладва изпълнението на бюджета на Колегията  към 30.06.2023 год. След подробно обсъждане изпълнението на бюджета, САК Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №7

1.Приема изпълнението на Бюджета на колегията за 2023 год. към 30.06.2023 год.

2.Да се заплатят по 500 лв. /петстотин лева/ допълнително нетно възнаграждение на служителите в офиса на Адвокатската колегия – „асистент – кореспонденция“ и „оперативен счетоводител“ , като средствата бъдат отнесени във Фонд заплати „Адвокатска колегия“ в бюджет 2023г.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка осма от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева представи на членовете на съвета писмо с вх.№64/12.07.2023г. на Висш адвокатски съвет с искане за селектиране на адвокати , които да бъдат включени в регионалните листи за арбитри в Българската търговско – промишлена палата /БТПП/. След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №8

Да се изпратят по електронна пощана всички адвокати писмо с вх.№64/12.07.2023г. на Висш адвокатски съвет.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               СЕКРЕТАР:

                      /адвокат Меглена Гунчева/                                     /адвокат Веска Запряновa/


 


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com