Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

 • Решения АК / 2023
 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол № 4 / 19.04.2023 г.

ПРОТОКОЛ№4

 

               Днес, 19.04.2023г.,от 16:30ч. се проведе редовно заседание, на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което присъстваха:

адв.Меглена Хари Гунчева – Председател

адв.Веска Георгиева Запрянова - Секретар                   

адв.Татяна Стоянова Пальова-Господинова  - Зам.председател

адв.Десислава Николаева Костова - Основен член             

адв.Милена Миткова Петкова - Основен член     

адв.Надежда Борисова Колева - Стойчева - Основен член                      

адв.Евгени Тенчев Христов - Основен член 

адв.Зоя Петрова Зарчева –  Основен членна Контролен съвет 

адв.Васил Христов Лазов - Резервен член              

адв.Таня Костадинова Стойнова-Милс - Резервен член     

 

Отсъстват по уважителни причини:

             

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието е редовно и има необходимия кворум за вземане на решения. 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Разпореждане за отписване от регистъра на адвокатите към АК Хасково. с вх.№45/29.03.2023г.

                                                                                         докл. адв. Надежда Колева-Стойчева

2.Заявление за вписване в регистъра на адвокатските сътрудници  към АК Хасковос вх.№52/07.04.2023г.

  докл. адв. Надежда Колева-Стойчева

3.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№36/23.03.2023г.

докл. адв. Надежда Колева-Стойчева

4.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№39/28.03.2023г.

докл. адв. Надежда Колева-Стойчева

5.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№42/28.03.2023г.

докл. адв. Надежда Колева-Стойчева

6.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№46/29.03.2023г.

докл. адв. Надежда Колева-Стойчева

7.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№35/21.03.2023г.

докл. адв.Милена Петкова

8.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№37/28.03.2023г.

докл. адв.Милена Петкова

9.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№38/28.03.2023г.

докл. адв.Милена Петкова

10.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№40/28.03.2023г.

докл. адв.Милена Петкова

11Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№41/28.03.2023г.

докл. адв.Милена Петкова

12.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№43/29.03.2023г.

докл. адв.Милена Петкова

13.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№44/29.03.2023г.

докл. адв. Евгени Христов

14.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№47/29.03.2023г.

докл. адв. Евгени Христов

15.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№48/30.03.2023г.

докл. адв. Евгени Христов

16.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№49/05.04.2023г.

докл. адв. Евгени Христов

17.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№50/05.04.2023г.

докл. адв. Евгени Христов

18.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№51/05.04.2023г.

докл. адв. Евгени Христов

19.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№53/11.04.2023г.

докл. адв. Евгени Христов

20.Решение по постъпили заявления в АК Хасково за допускане до изпит пред ВАС през пролетна сесия на 2023г.

докл. Секретаря  – адв. Веска Запрянова

21.Разглеждане на Жалбас вх.№ 2-Ж/29.03.2023г.

    докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

22.Разглеждане на Сигнал с вх.№ 32/30.03.2023гот НБПП.

    докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

23.Разглеждане на искане от РС Свиленград с вх.№ 254/03.04.2023г. за определяне на адвокат за особен представител по гр. д. №91/2023г.

    докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

24.Свикване на извънредно общо събрание на етажната собственост на ул.“ Хан Кубрат“8 и писма до етажните собственици за плащане на разходите за покрива.

докл. адв. Десислава Костова

и адв. Надежда Колева

25.Разглеждане на покана от Езиковата гимназия „Проф.д-р Асен Златаров“ град Хасково свх.№30/22.03.2023г.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

26. Разни:

 

По точка първа от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№45/29.03.2023г. от адв. Татяна Маринова Трифоноваза отписване, считано от 19.04.2023 г. Към заявлението е представена и декларация по чл. 48 от ЗА.

Докладчикът по преписката – адв. Надежда Колева-Стойчева е дала становище, че заявеното обстоятелство подлежи на вписване. Предвид горното предлага на Адвокатски съвет - Хасково да вземе решение, с което да впише в РБА отписване на адвокат.

С оглед изложеното и поради това, че са налице изискванията на чл.22, ал.1, т.1 от Закона за адвокатурата и Адвокатския съвет взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №1

              ОТПИСВА от регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокат Татяна Маринова Трифонова, считано от 19.04.2023г. 

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка втора от дневния ред:

Постъпило е заявление по образец за вписване в регистъра на адвокатските сътрудници  в Адвокатска колегия Хасково от адвокат Йоана Красимирова Лалова– адвокат към АК Хасково на адвокатски сътрудник Кати Константинова Илиева с  ЕГН **********, ведно с приложени към него квитанция за внесена такса, трудов договор и уведомление за регистрация на същия в ТД на НАП.

Докладчикът по преписката – адв. Надежда Колева-Стойчева е дала становище, че са Налице са предвидените в ЗА предпоставки за вписване на адвокатски сътрудник. Предвид горното предлага на Адвокатски съвет - Хасково да вземе решение, с което да впише в РБА адвокатския сътрудник.

Адвокатския съвет счита, че са налице изискванията на чл.21, ал.2 от Закона за адвокатурата и няма пречка заявлението да бъде уважено, поради което взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2

                ВПИСВА Кати Константинова Илиева с  ЕГН **********като  адвокатски сътрудник към  Адвокатско дружество „Лалова и партньори“  в електронния регистър на адвокатските сътрудници при Адвокатска колегия Хасково.

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка трета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№36/23.03.2023г. от адв. Йоана Красимирова Лалова за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявеното обстоятелство подлежи на вписване,поради което предлагапромянатана обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №3

ВПИСВА промяна, като добавя втори адрес град Казичене 1532,Район „Панчарево“, община Столична, област София-град, ул.“Цар БорисIII“ 29, промяна на електронна поща от joanna_lalova@abv.bg на joanna.lalova@gmail.comи БУЛСТАТ-179599847на адв. Йоана Красимирова Лалова.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№39/28.03.2023г. от адв. Всевдана Венкова Овчарова за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявеното обстоятелство подлежи на вписване,поради което предлагапромянатана обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №4

ВПИСВА промяна в адрес на кантора от град Свиленград, 65000, ул.“Георги Скрижовски“1, офис 4 на град Свиленград, 65000, ул.“Георги Скрижовски“1, офис1, електронна поща от ovcharova@svilengrad.com наovcharovasv@abv.bg, добавя мобилен телефон 0888/201240, премахва стационарен телефон 0379/71236, и добавя БУЛСТАТ179900001 на адв. Всевдана Венкова Овчарова.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка пета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№42/28.03.2023г. от адв. Антония Ангелова Маркова за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявеното обстоятелство подлежи на вписване,поради което предлагапромянатана обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №5

ВПИСВА промяна, като добавя втори адрес на кантора град София, 1000, община Столична, област Софийска, ул.“Акасков“11А, етаж 5, офис 3, промяна в електронна поща от antoniq.markova@gmail.bg на amarkova@gugushev.com на адв. Антония Ангелова Маркова.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка шеста от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№46/29.03.2023г. от адв. Райко Николаев Колев за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявеното обстоятелство подлежи на вписване,поради което предлагапромянатана обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №6

ВПИСВА промяна, като добавя втори адрес на кантора, град Казанлък, 61000, ул.“Васил Априлов“ 2, добавя стационарен телефон 0431/63136, промяна на електронна поща от raikokolev.kz@abv.bg на advraiko.kolev@gmail.com,добавяБУЛСТАТ12362866, добавя области на правото, владеене на чужди езици на адв. Райко Николаев Колев.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка седма от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№35/21.03.2023г. от адв. Славчо Стоянов Харалампиевза промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че Заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 8. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 33 от Наредбата, поради което предлагазаявената промяна на обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №7

ВПИСВА промяна, като добавя втори адрес на кантора град Пловдив, 4000, ул.“Детелин Войвода“3, етаж 2, ап.1, добавя телефонен номер 0879/532323, промяна на електронна поща от law_plovdiv.bg@abv.bg на proconsults@abv.bgи hsconsult@abv.bg  и добавя БУЛСТАТ-178794239 на  адв. Славчо Стоянов Харалампиев.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка осма от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№37/28.03.2023г.от адв. Василена Василева Пенова за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че Заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 8. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 33 от Наредбата, поради което предлагазаявената промяна на обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №8

ВПИСВА промяна, като добавя втори адрес на кантора град София, община Столична, област София-град, ул.“Цар Самуил“20, промяна на електронна поща от penova.v_la@abv.bg на penova.v_law@abv.bg  на адв. Василена Василева Пенова.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка девета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№38/28.03.2023г.от адв. Христина Димова Петрова за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 8. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 33 от Наредбата, поради което предлагазаявената промяна на обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №9

ВПИСВА промяна, като добавя втори адрес на кантора град Павел баня, 6155, област Стара Загора, ил.“Георги Бенковски“1, промяна на електронна поща от titapetrova@dir.bgна titapetrova@abv.bg и БУЛСТАТ-123632818на адв. Христина Димова Петрова.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка десета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№40/28.03.2023г.от адв. Соня Димитрова Чанкова за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 8. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 33 от Наредбата, поради което предлагазаявената промяна на обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №10

ВПИСВА промянав електронна поща от sonidim@mail.bg  на sonidim@abv,bg и БУЛСТАТ-179892540на адв. Соня Димитрова Чанкова.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка единадесета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№41/28.03.2023г.от адв. Бойчо Георгиев Бойчев за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 8. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 33 от Наредбата, поради което предлагазаявената промяна на обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №11

ВПИСВА промянав електронна поща отgoldenline@lex.bg на goldenline.bb@gmail.com, премахва мобилен телефон 0887/571472, добавя области на правото, в които практикува, владеене на чужди езици и БУЛСТАТ-179941699 на адв. Бойчо Георгиев Бойчев.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка дванадесета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№43/29.03.2023г.от адв. Виктор Ангелов Пейчев за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 8. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 33 от Наредбата, поради което предлагазаявената промяна на обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №12

ВПИСВА промяна в електронна поща от draleksander@abv.bg на dragomir1@abv.bg , премахва стационарен телефон 038/623530 и БУЛСТАТ-179884077 на адв. Виктор Ангелов Пейчев.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка тринадесета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№44/29.03.2023г.от адв. Велин Янчев Христов за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявлението е подадено съгласно образеца, утвърден с Наредба № 3/20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри. Същото отговаря на изискванията, към него са приложени необходимите документи. Предвид горното предлага на Адвокатски съвет – Хасково да вземе решение за вписване на заявените обстоятелства.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №13

ВПИСВА промяна в адрес на кантораот град Свиленград, 6500, бул.“България“59 на град Свиленград, 6500, ул.“Рила“7, електронна поща от velinhristov1504@abv.bg на velinhristov6615@abv.bg,вписва области на правото,в които практикува, владеене на чужди езици, образование и професионален опит и БУЛСТАТ-180011060 на адв. Велин Янчев Христов.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка четиринадесета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№47/29.03.2023г.от адв. Димитър Костадинов Карагьозов за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявлението е подадено съгласно образеца, утвърден с Наредба № 3/20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри. Същото отговаря на изискванията, към него са приложени необходимите документи. Предвид горното предлага на Адвокатски съвет – Хасково да вземе решение за вписване на заявените обстоятелства.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №14

ВПИСВА промяна, като добавя втори адрес на кантора град София, 1330 Комплекс „Красна поляна“ 2 част 28, вход Б, ап.36, промяна на електронна поща от karagjozov@mitko.info на dkkaragjozov@gmail.com, области на правото, професионален опис и вписва БУЛСТАТ-179412386 на адв. Димитър Костадинов Карагьозов.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка петнадесета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№48/30.03.2023г.от адв. Милена Костова Вълчева за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявлението е подадено съгласно образеца, утвърден с Наредба № 3/20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри. Същото отговаря на изискванията, към него са приложени необходимите документи. Предвид горното предлага на Адвокатски съвет – Хасково да вземе решение за вписване на заявените обстоятелства.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №15

ВПИСВА промяна в адрес на кантора от град Хасково, ул.“Добруджа“10, вход Б, ет.1, офис 5 на град Хасково, ул.“Васил Друмев“16, офис 7, промяна на електронна поща от mpaunova@cli-bg.org на mvaltcheva@cli-bg.org и БУЛСТАТ-179531554на адв. Милена Костова Вълчева.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка шестнадесета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№49/05.04.2023г.от адв. Таня Владкова Чалъкова за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявлението е подадено съгласно образеца, утвърден с Наредба № 3/20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри. Същото отговаря на изискванията, към него са приложени необходимите документи. Предвид горното предлага на Адвокатски съвет – Хасково да вземе решение за вписване на заявените обстоятелства.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №16

ВПИСВА промяна в електронна поща от collegian@hotmail.com на collegian@abv.bg и БУЛСТАТ-180000604 на адв. Таня Владкова Чалъкова.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка седемнадесета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№50/05.04.2023г.от адв. Маргарита Гинева Раева за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявлението е подадено съгласно образеца, утвърден с Наредба № 3/20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри. Същото отговаря на изискванията, към него са приложени необходимите документи. Предвид горното предлага на Адвокатски съвет – Хасково да вземе решение за вписване на заявените обстоятелства.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №17

ВПИСВА промяна в електронна поща от m_raeva@abv.bg на m_raeva@mail.bg , премахва стационарен телефон 038/661087 и БУЛСТАТ-126625889 на адв. Маргарита Гинева Раева.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка осемнадесета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№51/05.04.2023г.от адв. Ангелина Златкова Христова за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявлението е подадено съгласно образеца, утвърден с Наредба № 3/20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри. Същото отговаря на изискванията, към него са приложени необходимите документи. Предвид горното предлага на Адвокатски съвет – Хасково да вземе решение за вписване на заявените обстоятелства.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №18

ВПИСВА промяна в адрес на кантора от град Хасково, 6300, ул.“Преслав“24, етаж 3, офис 5 на град Хасково, 6300, ул.“Преслав“24, етаж 2, офис 2, мобилен телефон от 0888/959166 на 0879/359945и промяна в електронна поща от angelinahristova33@abv.bg на ang_25@abv.bg  на адв. Ангелина Златкова Христова.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка деветнадесета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№53/11.04.2023г.от адв. Ваня Петрова Димитрова за промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че заявлението е подадено съгласно образеца, утвърден с Наредба № 3/20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри. Същото отговаря на изискванията, към него са приложени необходимите документи. Предвид горното предлага на Адвокатски съвет – Хасково да вземе решение за вписване на заявените обстоятелства.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №19

ВПИСВА промяна в мобилен телефон от 0878/536730 на 0882/463009,  промяна в електронна поща от vdimitrova@gyuvetch.bg на dimitrova.vn@mail.bg , владеене на чужди езици и БУЛСТАТ-179889601 на адв. Ваня Петрова Димитрова.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка двадесета от дневния ред:

Секретарятадвокат Запряновадокладва постъпили 7 бр. заявления, ведно с приложенията към тях, във връзка с предстоящото провеждане на изпита на кандидатите за вписване като адвокати и младши адвокати през пролетна сесия на 2023г.

След разглеждане на документите САК констатира, че са изрядни съгласно Наредба №2 на ВАС от 29.10.2004г. обн. ДВ бр.99/09.11.2004г., изм. и доп. ДВ бр.62/11.07.2008г., бр.21/15.03.2011г. и единодушно взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 20

ДОПУЩА до изпита пред ВАС през пролетна изпитна сесия на 2023г. - 7 /седем/ кандидата и списък, неразделна част от този протокол, подредени по име, ЕГН и юридическия факултет, които са завършили, съгласно указанията на ВАС.

Решението и заявленията да се изпратят във Висшия адвокатски съвет в срок до 30.04.2023г.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка двадесет и първа от дневния ред:

……………………………

…………………………....

 

По точка двадесет и втора от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с писмо на Председателя на Национално бюро за правна помощ свх.№32/30.03.2023г, относно подаден сигнал от Български Хелзинкски комитет срещу адвокат Васил Христов Лазов от Адвокатска колегия Хасково, за неизпълнение на задълженията му по отношение на лица по чл.25 от ЗУБ. В писмото се сочи, че като един от представителите по чл. 25 ЗУБ, включени в списъка на адвокатите от НРПП на НБПП, представляващи този вид специализирана правна помощ и особено представителство, адв. Лазов системно отказва да осъществи връзка с децата и да ги информира за техните права и задължения, както и да ги подготви за интервю съгласно изискванията на чл. 25, ал. 6 от ЗУБ. Това заключение е направено по сигнал на служители на ППЗБМ на БХК в РПЦ Харманли. В сигнала се посочва, че адв. Лазов системно отказвал да се явява на насрочените от служителите на ДАБ-МС интервюта с непридружени деца, както и да подготвя и подава по надлежния ред техни молби и заявление във връзка с техни административни производство и упражняването на гарантираните им права, включително – и за събиране с родителите им или с други пълнолетни членове на тяхното семейство в други държави от ЕС по реда на регламент Дъблин III. В сигнала е описан случай докладван от служителите на ПРПЗБМ в РПЦ-Харманли за неизпълнение на задълженията на адв. Лазов по отношение на непълнолетното дете Ахмад Алрахмун Мохамад роден в Сирия.

От адвокат Лазов са поискани и дадени обяснения,в които той оспорва изнесеното в сигнала и излага твърдения за следното:

1.че въпреки обявеното работно време на офиса на ППЗБМ на БХК в РПЦ Харманли -от 09.00 ч. до 17.00 часа, той никога не е намирал служителите на работното им място, когато е било необходимо да му окажат съдействие в комуникацията му с непридружените деца настанени в Центъра, като техен представител – да му биле осигурен преводач, техническо съдействие и др.

2.служителите на ППЗБМ на БХК в РПЦ Харманли, не го познават и вероятно не са го виждали, поради което е недопустимо да дават оценка за работата му като адвокат.

3.единственият служител, от когото адв. Лазов е имал съдействие е Красимир Бамбев, който му е осигурявал детето, което представлява и преводач, за да бъдат извършени производствата по ЗУБ.

4. при  обаждане от  служителите на ППЗБМ на БХК в РПЦ Харманли, да се яви в РПЦ Харманли, адв. Лазов никога не бил информиран, за кое лице е извикан и във връзка с провеждане на кое от производствата по чл. 25, ал. 3 ЗУБ следва да се яви, за да може да се подготви и да вземе със себе си необходимите документи.

5.многократно,  адвокат Лазов е посещавал напразно Центъра по обаждане от служителите на РПЦ Харманли, отговорни за лицата от „уязвимите групи“, тъй като или детето, което трябвало да представлява  го нямало, или служителят, който му се е обадил отсъствал и намиращите се там служители не заели за кое лице и за какво е извикан.

Такъв бил и случаят посочен в сигнала на БХК, по отношение на непридружения Ахмад Алрахмун Мохамад роден в Сирия.  В обяснението си, адв. Лазов посочва, че на 18.01.2023 г. (сряда), към края на работния ден,бил информиран по телефона, от служителка на ППЗБМ на БХК в РПЦ Харманли (който не се представил по име), че  спешно трябва да отиде до Центъра в гр. Харманли, за да подпиша една молба, която се намирала в една от ,,кабините/офисите“ на ППЗБМ-БХК. На въпроса към служителката за какво е тази молба и за кое лице се отнася, и защо до сега никой не го е информирал, служителката отговорила, че трябва да отиде до офиса и там щели да му я покажат, заедно с придружаващите документи.

При пристигането си в РПЦ Харманли, адв. Лазов, позвънил на номера, откъдето му се обадили, за да попита къде и при кого да отиде. Тогава разбрал, че разговаря с „Катя“ (вероятно става въпрос за Катя Димитрова, правен консултант към ППЗБИ – информацията  е от сайта на БХК), която се обадила в „кабините/офисите“ на ППЗБМ-БХК и една служителка го посрещнала. Когато разбрала, че адв. Лазов търси Катя,  служителката му заявила, че Катя я няма, както я няма и другата служителка която работи „кабинките“. Информирала го, че не знае за какво е дошъл и не знае за какви документи и за кое лице става въпрос. Служителката му дала една бланка на молба и казала, че това са молбите, с които се депозират семейните книжки до интервюиращия орган, чрез регистратурата на Центъра в гр. Харманли.

Адв. Лазов изготвил молбата на компютъра в офисана ППЗБМ-БХК, подписал я, поставил дата 18.01.2023г. и тръгнал да търси лицето, непридружения АХМАД АЛРАХМУН МОХАМАД, за да я подпише и да адвоката да я подаде в Центъра.

Отново се обадил на въпросната служителка Катя, за да я попита, защо отново при поредното му идване до РПЦ Харманли няма никой от служителите, които са го извикали, за да му съдействат или най-малкото да го информират, че непридруженото дете е  представило нужните документи, необходими за събиране със семейството си в Италия и едва на 18.01.2023г., разбира този факт, за дазапочване производство по Регламент Дъблин III. Казал й, че при идването му в РПЦ Харманли, никой не знаел нито за молбата, нито за представените документи, както и че той няма как да намери непълнолетния, за да се подпиши, тъй като не го познава и не знае езика му, а няма осигурен преводач.

На тези въпроси, Катя му отговорила – „ти какъв си такъв адвокат като не можеш да си намериш лицето“, ,,не разбираш и не се интересуваш за него“, ,,отивай да си го търсиш, за да ти подпише молбата“, ,,аз не съм длъжна да ти го търся, а и мен ме няма“.

Адв. Лазов, отишъл в приземния етаж на административната сграда на РПЦ, за да се уведоми къде може да открие  АХМАД АЛРАХМУН МОХАМАД, където служител започнал да прави справка по компютъра къде е настанено лицето и след около 10 - 15 мин. му заявил, че лицето го няма, не може да го открият и няма смисъл да стои повече в Центъра. След разговор с Красимир Бамбев, адв. Лазов, оставил молбата, заедно със семейната книжка, в офиса/кабината наППЗБМ-БХК, на служителката, която го посрещнала, която му казала, че на другия ден - 19.01.2023г. ще я придвижат.

По повод обясненията адв. Лазов разговарял с  Красимир Бамбев, който го информирал, че документите са придвижени и е за почнала процедурата по Регламент Дъблин III, която все още не е приключила и за резултатите от нея ще бъде уведомен.

Председателят адвокат Гунчева, запозна членовете на Адвокатския съвет, че е разговаряла с адвокати от АК Хасково, включени в списъка на адвокатите от НРПП на НБПП, предоставящи специализирана правна помощ по чл. 25 ЗУБ, за да изясни има ли ред, по който служители на ДАБ, БХК или на други неправителствени организации, осигуряват участието на представителите по чл. 25, ал. 2 ЗУБ в производствата по ал. 3 –по какъв начин става уведомяването на адвокатите за необходимостта да се яви в РПЦ Харманли; кой от служителите е задължен да осигури представляваното дете и преводач, за да може да бъде осъществен контакт между адвоката и детето, при предоставяне на специализираната правна помощ; създава ли се график за интервютата; по какъв начин и пред кого детето, заявява необходимата му социална, здравна, образователна и др. услуга и как за нея се уведомява адвоката – представител. В разговора си адвокатите  заявили, че не им е известно да има някакъв ред по който служители на ДАБ, БХК или на други неправителствени организации, осигуряват участието на представителите по чл. 25, ал. 2 ЗУБ в производствата по ал. 3 и всеки път било различно – понякога се налагало да пътуват всеки ден за интервюта в РПЦ Харманли и да чакат с часове преводач, тъй като липсвала организация за това; обаждали се различни служители от РПЦ Харманли, ППЗБМ-БХКили други неправителствени организации, с искане да отидат в Център, за да извършат определено действие във връзка със служебната защита и при отиването им не винаги децата се намирали там; нямало яснота кой трябва да осигури детето и затова те разчитали на лични контакти с определени служители, за да им съдействат. Всичко това затруднявало работата им и понякога губели часове в чакане и във всекидневно пътуване до Център, за да изпълнят задълженията си.

След станалите разисквания, Адвокатският съвет счита, че за да се произнесе по сигнала против адвокат Лазов, в който се дава крайно негативна оценка за работата му, само и единствено въз основа на становища на служители на РПЦ на ДАБ и ППЗБМ на БХК (без да са посочени тези служители поименно), следва да поиска информация от ДАБ и ППЗБМ на БХК, има ли създадени правила за подпомагане на дейността на адвокатите по защита на лицата по чл. 25 ЗУБ в РПЦ Харманли и какви са те - кой служител и от коя организация следва да осигури преводач нанепридружени малолетни или непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила –ДАБ, ППЗБМ-БХКили други неправителствени организации, в случай, че необходимото действие за защита правния интерес на детето е заявено от ППЗБМ-БХКили други неправителствени организации; кой служител е задължен да осигури детето при посещение на адвоката в РПЦ Харманли, и др. подобни. В приетите на заседание на 07.03.2023 г. от НБПП Указания за реда и условията за представителство от адвокат на лица по чл. 25 от Закона за убежището и бежанците и за отчитане и заплащане на осъществената от адвоката дейност, (предназначени за прилагане и изпълнение от НБПП, Адвокатските съвети и адвокатите осъществяващи правна помощ по чл. 25 от Закона за убежището и бежанците и публикувани на страницата на НБПП) са регламентирани единствено задълженията на адвоката, но е посочено, че тези задължения, адвокатът осъществява със съдействието и при осигурени условия от ДАБ или от други органи и организации, намиращи се в договорни отношения с Агенцията.  

След получаване на информацията от ДАБ и ППЗБМ на БХК, Адвокатският съвет ще се произнесе по същество по подадения с писмо на НБПП свх.№32/30.03.2023г, сигнал от БХК.

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №22

Да се поиска информация от ДАБ и ППЗБМ на БХК, има ли създадени правила за подпомагане на дейността на адвокатите по защита на лицата по чл. 25 ЗУБ в РПЦ Харманли и какви са те - кой служител и от коя организация следва да осигури преводач нанепридружени малолетни или непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила –ДАБ, ППЗБМ-БХКили други неправителствени организации, в случай, че необходимото действие за защита правния интерес на детето е заявено от ППЗБМ-БХКили други неправителствени организации; кой служител е задължен да осигури детето при посещение на адвоката в РПЦ Харманли и др. подобни.

Препис от решението да се изпрати на Държавна агенция за бежанците и Български Хелзинкски комитет – Програма за правна защита на бежанци и мигранти.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка двадесет и трета от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с искане вх.№254/03.04.2023г. (изх. № 1556/03.04.2023г. на РС Свиленградза определяне на особен представител по гр.д. № 20235620100091на РС Свиленград).

Към искането е представено определение№ 164/21.03.2023г., в което, съдът е определил  възнаграждение за особен представител в размер  на 400 лева на основание чл. 47, ал. 6 ГПК, вр. пчл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1/09.07.2004 г.

Адвокатския съвет разгледа искането и взе предвид следното:

Производството е образувано по искане с правно основание чл.150 от СК. На основание чл.7, ал. 1 т. 6от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения (действаща към датата на постановяване на разпореждането на съда), минималното адвокатско възнаграждение е 500 лева. В определението на съда е посочено адвокатско възнаграждение в р-р на 400лева, определено съгласно чл. 47, ал. 6 ГПК, вр.чл.7, ал.2, т.1 от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения.

С оглед на изложеното, АС Хасково счита, че следва да се уведоми съдията докладчик по гр.д. № 20235620100091на РС Свиленград, че следва да бъде увеличено определеното възнаграждението за особен представител от 400 лева – на 500 лева, което е минималното адвокатско възнаграждение, с оглед чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково да откаже определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20235620100091на РС Свиленград.

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №23

Да бъде поискано от съдията докладчик по по гр.д. № 20235620100091на РС Свиленградда увеличи определеното възнаграждение за особен представител от 400лева – на 500лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал. 1т. 6, от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – изм. и доп. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2022г., вр. чл. 47, ал. 6 ГПК.

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20235620100091на РС Свиленгради издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Решението да се изпрати на РС Свиленград по гр.д. № 20235620100091

Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка двадесет и четвърта от дневния ред:

Председателят адвокат Гунчева постави за разглеждане въпроса за заплащане  от етажните собственици в сградата на ул. Хан Кубрат № 8 гр. Хасково на разходите за извършен през 2022 г. от Адвокатската колегия неотложния ремонт на покрива на сградата.

Адвокатският съвет счита, че да бъдат изпратени покани до всички собственици на обекти в ЕС на ул. Хан Кубрат № 8 гр. Хасково, в които да се посочат дължимите от всеки един суми за възстановяване на АК Хасково, за извършения от нея неотложен  ремонт на покрива на сградата на обща стойност 19188.00 лева. Размерът на сумите следва да бъде определен въз основа на притежаваните от всеки собственик идеални части от общите части на сградата. Предложен и одобрен бе текст на поканата.

След станалите разисквания,Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №24

Да се изпратят покани до всички собственици на обекти в ЕС на ул. Хан Кубрат № 8 гр. Хасково, в които да се посочат дължимите от всеки един суми за възстановяване на АК Хасково, за извършения от нея неотложен  ремонт на покрива на сградата на обща стойност 19188.00 лева, като размерът на сумите следва да бъде определен въз основа на притежаваните от всеки собственик идеални части от общите части на сградата.

Одобрява следният текст на поканата: „Известно Ви е, че представляваното от Вас дружество притежава  недвижими имоти в етажна собственост с адрес: гр.Хасково, ул. Кубрат 8 и идеални части в размер на общо …% от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Известно Ви е също, че на 27.06.2022год. до м.юли 2022год., АК-Хасково, която също притежава самостоятелни обекти в етажната собственост извърши неотложен ремонт на покрива на сградата на обща стойност 19 188лв., която сума е заплатена изцяло и единствено от АК-Хасково.

Ето защо каним представляваното от Вас дружество да заплати доброволно в 7 дневен срок от получаване на поканата сумата от общо …лв. , представляваща припадащата на дружеството Ви част от сумата за извършения от АК-Хасково неотложен ремонт на покрива, съобразно притежаваните идеални части от общите части на сградата по банкова сметка,а именно:

Адвокатска колегия Хасково

Юробанк България АД

IBAN:BG94 BPBI 7926 1066 8497 01

BIC BPBIBGSF

В случай, че в посочения срок дружеството Ви не заплати исканата сума, АК-Хасково ще потърси правата си по съдебен ред като всички разноски за съдебните производства ще бъдат за сметка на дружеството Ви.“

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка двадесет и пета от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с покана от Езикова гимназия „Проф.д-р Асен Златаров“ град Хасково свх.№30/22.03.2023г, за участие в инициатива на десетокласниците от училището за провеждане на Седмица на кариерното ориентиране от 18 до 21 април 2023г. Инициативата е подкрепена от ръководството на  гимназията, РУО-Хасково, Център за кариерно развитие, Агенцията по заетостта и други местни структури.

С писмо изх.№50/29.03.2023г. Адвокатският съвет е изразил готовност да участва в инициативата на 20.04.2023г.  с представители на колегията.

След станалите разисквания, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушновзе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №25

Определя адвокат Евгени Христов,  адвокат Надежда Борисова-Колева и адвокат Таня Стойнова-Милс членове на Адвокатска колегия Хасково даучаства в инициативата „Седмица на кариерното ориентиране“ в Езикова гимназия „Проф.д-р Асен Златаров“ град Хасково  на 20.04.2023г. 

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка разни от дневния ред:

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               СЕКРЕТАР:

                      /адвокат Меглена Гунчева/                                     /адвокат Веска Запряновa/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com