Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

 • Решения АК / 2023
 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол № 2 / 15.02.2023 г.

ПРОТОКОЛ№2

 

               Днес, 15.02.2023г.,от 16:30ч. се проведе редовно заседание, на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което присъстваха:

адв.Меглена Хари Гунчева – Председател

адв.Веска Георгиева Запрянова - Секретар                   

адв.Татяна Стоянова Пальова-Господинова  - Зам.председател

адв.Десислава Николаева Костова - Основен член             

адв.Милена Миткова Петкова - Основен член     

адв.Надежда Борисова Колева - Стойчева - Основен член                      

адв.Евгени Тенчев Христов - Основен член 

адв.Магдалена Павлова Колева – Председател на Контролен съвет 

адв.Васил Христов Лазов - Резервен член              

 

Отсъстват по уважителни причини:

адв.Таня Костадинова Стойнова - Резервен член                   

 

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието е редовно и има необходимия кворум за вземане на решения. 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Заявление за приемане в регистъра на адвокатите към АК Хасково с вх.№5/26.01.2023г.

                                                                                                                                  докл. адв.Евгени Христов

2.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№6/07.02.2023г.

докл. адв.Надежда Колева

3.Заявление за промяна на вписани обстоятелства с вх.№7/08.02.2023г.

докл. адв.Надежда Колева

4.Разглеждане на искане от РС Свиленград с вх.№ 61/23.01.2023г. за определяне на адвокат за особен представител по гр. д. №816/2022г.

    докл.Председателя  адв. Меглена Гунчева

5. Одобряване  проект на програма за провеждане на семинари през 2023 г.

докл.  Зам.председателя  адв.Татяна Пальова

6.Доклад за движението по изпълнителни дела, образувани от АК Хасково.

докл. Секретаря адв. Веска Запрянова

7. Вземане на решение за събиране на дължими суми за членски внос за 2022 г. към Адвокатска колегия Хасково и Висш адвокатски съвет.

    докл.Председателя  адв. Меглена Гунчева

8. Разни:

- Организационни въпроси във връзка с честване на Деня на Конституцията на 16.04.2023г;

 

 

По точка първа от дневния ред:

Постъпило е заявление от Росица Петкова Атанасова, ведно  със следните документи:

-Заявление за вписване в регистъра с вх. № 5/26.01.2023г.;

-Нотариално заверено копие на  диплома за висше образование от Бургарски свободен университет - Бургас, Юридически факултет,  Серия А № 0000688;

-Нотариално заверено копие на Удостоверение за правоспособност от Министерство на правосъдието №9923/16.06.1997г;

-Свидетелство за съдимост №230111564011000012251/11.01.2023г.;

-Копие на Медицинско удостоверение №84от 05.01.2023г.;

-Декларация за липса на пречки по чл.5, ал.2 от ЗА;

-Декларация по чл.40, ал.6 от ЗА;

-Копие на трудова книжка;

-Вносни бележки за внесени такси към Адвокатска колегия Хасково и Висш адвокатски съвет София;

съгласно чл.20, ал.2 и чл.4, ал.1, т.1,2,4 и 5 от Закона за адвокатурата, за вписване в регистъра на адвокатите в АК – Хасково.       

Докладчикът по преписката – адв. Евгени Тенчев е дал становище, че Заявлението е подадено съгласно утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 1. Към него са приложени изискуемите в чл. 20 от Наредбата документи. Лицето отговаря на изискванията, предвидени в глава "Втора" от Закона за адвокатурата, поради което предлага на Адвокатски съвет - Хасково да вземе Решение за вписването му в Адвокатска колегия – Хасково.

След станалите разисквания Съветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №1

ПРИЕМАна основание чл. 6, ал. 2, във вр. с чл. 3 и чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5, вр. чл.6, ал.3 и при липсата на пречки по чл.5, ал.1 и ал.2 от Закона за адвокатурата в регистъра на адвокати в Адвокатска колегия Хасково Росица Петкова Атанасовас ЕГН:**********с адрес на канторагр.Хасково, обл.Хасково, ул.“Хан Кубрат“ №8, ет.3, офис 16.

Решението да се изпрати на Контролния съвет на адвокатската колегия, същото подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС София чрез САК.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка втора от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№6/07.02.2023г. от адв. Таня Костадинова Стойноваза промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че Заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 8. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 33 от Наредбата,поради което предлагазаявената промяна на обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №2

ВПИСВА промяна в имената на адв. Таня Костадинова Стойнова– Милс.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка трета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№7/08.02.2023г. от адв. Розалин Петков Трендафиловза промяна вписани обстоятелства.

Докладчикът по преписката е дал становище, че Заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 8. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 33 от Наредбата,поради което предлагазаявената промяна на обстоятелства да бъде вписана.

 След станалите разискванияСъветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №3

ВПИСВА промяна адрес на кантора на адв. Розалин Петков Трендафилов-град Димитровград, ул.“Емилиян Станев“ №3, етаж 2, офис №2.

САК задължава длъжностното лице по вписванията на адвокатската колегия да извърши вписване на посоченото обстоятелство.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с искане вх.№61/23.01.2023г. (изх. № 377/23.01.2023г. на РС Хасковоза определяне на особен представител по гр.д. № 20225620100816на РС Свиленград).

Към искането е представено разпореждане № 4/04.01.2023г., в което, съдът е определил  възнаграждение за особен представител в размер  на 500 лева на основание чл. 47, ал. 6 ГПК.

Адвокатския съвет разгледа искането и взе предвид следното:

На основание чл.21 от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения, минималното адвокатско възнаграждение(изм. и доп. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2022г.)за иск с правно основание чл. 127, ал.2 от СК, чл.143, ал.1 от СК и чл.149 от СК е 600 лева. Определеното от съда адвокатско възнаграждение в р-р на 500лева, е под минималния размер безтози размер дае обоснован.

Така за АС на АК Хасково, като орган, който определя адвокат за осъществяване на правна помощ като особен представител, е неясно, по какви критерии съдът е определи възнаграждение под минималния размер по Наредба № 1.

 Разпоредбата на чл. 47, ал. 6 изр. 2 ГПК обвързва фактическата и правна сложност на делото с размера на дължимото адвокатско възнаграждение за особен представител,  като при ниска фактическа и правна сложност, възнаграждението може да бъде определено в р-р на 1/2 от възнаграждението за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗА. В разпоредбата на закона не е посочена горна граница на размера на възнаграждението, поради което при висока фактическа и  правна сложност, то може и да надхвърли минималния размер на адвокатски възнаграждение за съответния вид работа. Считаме обаче, че преценката за фактическата и правна сложност на делото, следва да бъде направена при приключването му, с оглед извършените процесуални действия на особения представител и участието му по делото.

Това разбиране на АК Хасково се споделя и от установената от ВКС задължителна съдебна практика – т. 6 от ТР № 6/2012 г. на ОСГК, „Особеният представител се назначава с акт на съда - определение, от който произтича и неговата представителна спрямо отсъстващата страна власт. Това представителство съобразно чл.36,ал.1 от Закона за адвокатурата е възмездно, тъй като за положения труд на адвоката/ особения представител винаги е адвокат/ се дължи възнаграждение, независимо от изхода на делото...След като особен представител на страната по разглеждания ред може да бъде само адвокат, то и размерът на дължимото възнаграждение следва да бъде определен от съда с акта за назначаването му, като този размер се съобразява с указаното в чл.36, ал.1 от ЗА, препращащ към Наредба № 1/2004 г., с оглед установяване минималното възнаграждение за вида процесуална дейност. Няма пречка при констатирана фактическа и правна сложност на делото, съдът да определи по-висок размер на възнаграждението, тъй като само той е органът, в чиято дискреция е както преценката на назначаване на особения представител, така и служебно осъществявания контрол за законосъобразно и справедливо съдопроизводство." 

С оглед на това, АС Хасково счита, че следва да се уведоми съдията докладчик по гр.д. № 20225620100816на РС Свиленград, че следва да бъде увеличено определеното възнаграждението за особен представител от 500 лева – на 600 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 21от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – изм. и доп. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2022г.Определянето на  възнаграждение на особения представител под минималния размер на адвокатското възнаграждение, считаме, че е проява на неуважение към дейността на адвоката – особен представител, осъществяващ защита на ответника по делото, поставя го в неравностойно положение спрямо процесуалния представител на ищеца и създава усещането, че за съда, участието особения представител в процеса е формално

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково да откаже определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20225620100816на РС Свиленград,.

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №4

Да бъде поискано от съдията докладчик по гр.д. № 20225620100816на РС Свиленград,да увеличи определеното възнаграждение за особен представител от 500лева – на 600 лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 21от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – изм. и доп. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2022г

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20225620100816на РС Свиленгради издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Решението да се изпрати на РС Свиленградпо гр.д.  № 20225620100816

Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка пета от дневния ред:

На основание чл. 89, т. 11 от Закона за адвокатурата, Адвокатският съвет  приема  проект на план за обучения и квалификация на адвокатите в Адвокатска колегия – Хасково през 2023 год. по теми и лектори от Фондация „Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев“, както следва :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 5

ПРОГРАМА  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ В АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ХАСКОВО  ПРЕЗ 2022 ГОД.

1. Теми : „Процесуални нарушения в досъдебното производство”  – 4 академични часа ;

„Процесуални нарушения в съдебната фаза по НПК „ – 4 академични часа ;

лектор : Съдия Красимир Шекерджиев ;  

дата на провеждане : 29.09.2023 год.

2. Теми : „Процесуални аспекти на исковите производства по АПК и ЗОДОВ.Видове искове . Практическо приложение .” – 4 академични часа ; 

 „Изпълнително производство по АПК . Средства за защита на правото на лицата , в чиято полза са издадени изпълнителни основания „– 2 академични часа ;

лектор : Съдия Любка Петрова ;

дата на провеждане : 20.10.2023 год. 

3. Теми : „Охранителни производства по Закона за наследството. Издаване на европейско удостоверение за наследство . „ – 8 академични часа ;

лектор : Съдия Светлана Калинова ;

дата на провеждане : 27.10.2023 год.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка шеста от дневния ред:

Зам. председателят адв. Запряновадокладва , че от АК Хасково са образуванидве изпълнителни дела при ЧСИ Захари Запрянов:

1. Изп.дело №884/2021г. с длъжник Дарина Николова Атанасова-Иванова с адрес град Любимец, ул.“Киев“16 за сумата от 510.00 лева представляваща глоба по ДД №2/2017г. на Трети състав на Дисциплинарен съд към АК Хасково, сумата от 5.55 ст. разноски по същото дисциплинарно дело, както и законна лихва върху главницата и сумата 25.00 лева за платена държавна такса.

На посочения адрес три пъти е ходил призовкар и е констатирал, че същата не живее на този адрес и ЧСИ е разпоредил уведомлението за доброволно изпълнение да бъде съобщено чрез лепене на адреса.

На длъжницата е наложена възбрана на 25.02.2022г. върху ½ идч. от УПИ и паянтова жилищна сграда в град Свиленград.

Към 17.12.2021г. същата дължи на НАП сумата от 261.30 лева.

За продължаване на изпълнителните действия е подадена молба с искане за справка в НОИ за трудов договор на длъжницата и налагане на запор, за извършване справка за декларирани имоти на наследодателите на длъжницата какво и за назначаване на особен представител на длъжницата.

2. Изп.дело №885/2021г. с длъжник Елена Костадинова Христова с адрес град Пловдив, Район Тракия, ул.“Тракия“№13, вх.А, ет.4, ап.14 за сумата от 1840.00 лева представляваща глоба по ДД №5/2016г. на Дисциплинарен съд към АК Хасково, сумата от 12.95 ст. разноски по същото дисциплинарно дело, 37.75 лева разноски по ДД №1/2016г. на Дисциплинарен съд към АК Хасково, 390.00 членски внос за периода 01.01.2018г.- 29.02.2020г. в размер на 15.00 лева месечно, законна лихва върху главницата считана от 14.02.2020г. до окончателното погасяване, както и разноски по делото 45.61 лева за държавна такса.

На 10.12.2021г. е направен запор върху заплата на длъжницата, както и на банкови сметки в две банки.

Към 22.12.2021г. същата дължи на НАП сумата от 1714.46 лева.

На 11.02.2022г. е изпратено уведомление за доброволно изпълнение по местоработата на длъжницата – град Пловдив МБАЛ , Централен Онкохоспитал.

В 26.01.2023г. е върнато връченото уведомление по изпълнителното дело.

На основание чл.427, ал.1 , т.3 от ГПК изпълнителното дело е изпратено на ЧСИ Росен Раев с Рег.№910 град Пловдив.

 

По точка седма от дневния ред:

Председателят адв. Гунчевадокладвапоименна  справка на адвокатите, които имат неплатен членски внос за повече от 6 месеца от 2022 г. Предложено бе да се изпратят покани за доброволно изпълнение и в случай, че задължението не бъде изплатено в 7-дневен срок, на следващо заседание на АС да бъдат образувани дисциплинарни производства.

След станалите разисквания Адвокатският съвет взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №6

Да се изпратят Покани за доброволно изпълнение на адвокатите със задължение за членски внос над шест  месеца за 2022 г., а именно:

1/ Венета Недялкова Димитрова – задължение за членски внос за 2022 г. общо в размер на 420.00 лв. за периода 01.01.2022- 31.12.2022г.

2/ Иван Йосифов Иванов – задължение за членски внос за 2022 г. общо в размер на 420.00 лв. за периода 01.01.2022- 31.12.2022г.

3/  Митко Ленков Миневски – задължение за членски внос за 2022 г. общо в размер на 345.00 лв. за периода 01.03.2022г. – 31.12.2022г.;

4/  Татяна Маринова Трифонова – задължение  за членски внос за 2022 г. общо в размер на 245.00 лв. за периода 01.06.2022г. – 31.12.2022г.;

В случай, че задължението не бъде изплатено в 7-дневен срок, на следващо заседание на АС да бъдат образувани дисциплинарни производства.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка разни от дневния ред:

Обсъдени бяха въпроси, свързани с организацията на мероприятие за отбелязване на Деня на Констутитуцията – 16.04.2023 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               СЕКРЕТАР:

                      /адвокат Меглена Гунчева/                                     /адвокат Веска Запряновa/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com