Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт

Протокол

 • Решения АК / 2023
 • Решения АК / 2022
 • Решения АК / 2021
 • Решения АК / 2020
 • Решения АК / 2019
 • Решения АК / 2018
 • Решения АК / 2017
 • Решения АК / 2016
 • Решения АК / 2015
 • Решения АК / 2014
 • Решения АК / 2013
 • Решения АК / 2012

Виж повече

Новини

Патентното ведомство на Република България на 14 и 15 септември 2021 г., в онлайн формат в платформата Zoom, ще  проведе „ Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“ . Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език. Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от...

Протокол № 1 / 25.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ№1

 

               Днес, 25.01.2023г.,от 16:30ч. се проведе редовно заседание, на Съвета на  Адвокатска колегия – Хасково, на което присъстваха:

адв.Меглена Хари Гунчева – Председател

адв.Веска Георгиева Запрянова - Секретар                   

адв.Татяна Стоянова Пальова-Господинова  - Зам.председател

адв.Десислава Николаева Костова - Основен член             

адв.Милена Миткова Петкова - Основен член     

адв.Надежда Борисова Колева - Стойчева - Основен член                      

адв.Евгени Тенчев Христов - Основен член 

адв.Магдалена Павлова Колева – Председател на Контролен съвет 

адв.Васил Христов Лазов - Резервен член              

адв.Таня Костадинова Стойнова - Резервен член                   

 

Отсъстват по уважителни причини:

 

На основание чл.88, ал.3 от ЗА заседанието е редовно и има необходимия кворум за вземане на решения. 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Клетва и вписване на адвокат.

2.Заявление вх.№1/30.12.2022г. – младши адвокат придобива права на адвокат.

         докл. адв.Надежда Колева

3.Заявлениеза отписване от регистъра на адвокатите към АК Хасковос вх.№2/10.01.2023г.

         докл. адв.Евгени Христов

4.Решение относно постъпили документи за отписване поради прехвърляне на адвокат от регистъра на АК Хасково в регистъра на Адвокатска колегия – Варна.с вх.№3/11.01.2023г.

докл. – адв.Милена Петкова

5. Допълванепоименсписък на адвокатите от адвокатска колегияХасково, вписани в Националния регистър за правна помощ, които ще предоставят консултации в Регионален център за консултации.

   докл. Председателя  – адв. Меглена Гунчева

6. Разглеждане на искане от РС Хасково с вх.№ 1158/22.12.2022г. за определяне на адвокат за особен представител по гр. д. №2481/2022г.

    докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

7. Разглеждане на искане от РС Димитровград с вх.№ 48/17.01.2023г. за определяне на адвокат за особен представител по гр. д. №734/2022г.

    докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

8. Разглеждане на Жалбавх.№ 1-Ж/16.01.2023г.

    докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

9. Вписване в Регистри на българската адвокатура на Решение от 19.12.2022г. на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Хасково

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

10.Приемане на отчетен доклад за работата на АС Хасково през 2022г. и одобрение изпълнението на бюджета за 2022 година,приложени като неразделна част от настоящия протокол – Приложение 1  и  Приложение 2 .

    докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

и Секретар – адв.Веска Запрянова

11.Предложение за актуализации и допълване на такси свързани с вписванията в Единния регистър на българската адвокатура.

докл.  Зам.председателя  – адв.Татяна Пальова

12.Вземане на решение за промяна на работната заплата за длъжностите „Оперативен счетоводител“ и „Асистент кореспонденция“.

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

13. Решение относно актуализиране цените на билети съгласно Указания по чл.38, ал.5 от ЗПП.   

    докл.  Председателя  – адв.Меглена Гунчева

14. Вземане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Адвокатския съвет за обработка на 1 брой отчет за предоставена правна помощ по ЗПрП.

докл.  Зам.председателя  – адв.Татяна Пальова

15.Приемане на проект за бюджет 2023 година, приложен като неразделна част от настоящия протокол - Приложение 3.

                                                                            докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

16.Избор на състав на избирателно бюро.

докл.  Зам.председателя  – адв.Татяна Пальова

17.Решение за отпускане на парична помощ за лечение на болно дете от град Хасково „Да помогнем на Дани“

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

18.Решение по писмо с вх.№10/25.01.2023г. на ВАС-София

докл.Председателя  – адв. Меглена Гунчева

 

По точка първа от дневния ред:

Съгласно чл.9, ал.1 и 2 от ЗА клетва положи:

Тодор Йорданов Тодоров с ЕГН: **********,

поради което и на основание чл.9, ал.3 от ЗА, САК взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №1

ДА БЪДЕ ВПИСАН адвокатът Тодор Йорданов Тодоров в Единния адвокатски регистър, считано от 25.01.2023г.

Възлага на длъжностното лице по вписванията да изпълни решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка втора от дневния ред:

Адвокат Надежда Колева докладва постъпило заявление вх.№1/30.12.2022г./Приложение №3 към чл.23 от Наредба №3/20.11.2020г. за водене и съхранение на адвокатските регистри/ за отписване от регистъра на младшите адвокати и вписване в регистъра на адвокатите, ведно с Декларация за липса на пречки по чл.5 от Закона за адвокатурата,от младши адвокат:

-        Георги Марио Загорски с личен № 4900008263 в регистъра на мл. адвокати.

Докладчикът по преписката – адв. Надежда Колева е дал становище, че са налице предвидените в чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата предпоставки за вписването, поради което предлага на Адвокатски съвет - Хасково да вземе следното:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2

Георги Марио Загорскипридобива права на адвокат, считано от  25.01.2023г.

Длъжностното лице по вписванията да направи вписването в Електронния

регистър на адвокатите при Адвокатска колегия Хасково.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка трета от дневния ред:

Постъпило е заявление вх.№2/10.01.2023г. от адвокат Йордан Людмилов Нанчевза отписване, считано от 25.01.2023 г. Към заявлението е представена и декларация по чл. 48 от ЗА.

Докладчикът по преписката – адв. Евгени Христов е дал становище, че Заявлението е подадено по утвърдения с Наредба № 3/20.11.2020 г. образец. Към него са приложени всички изискуеми документи. Заявителят е изпълнил задълженията си по чл. 48 и чл. 49 от Закона за адвокатурата. Предвид горното, предлага на Адвокатски съвет - Хасково да вземе решение за отписване на Йордан Людмилов Нанчев от регистъра на адвокатите към Адвокатска колегия – Хасково.

С оглед изложеното и поради това, че са налице изискванията на чл.22, ал.1, т.1 от Закона за адвокатурата и Адвокатския съвет взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №3

              ОТПИСВА от регистъра на Адвокатска колегия Хасково адвокат Йордан Людмилов Нанчев, считано от 25.01.2023г. 

Длъжностното лице по вписванията да впише решението.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка четвърта от дневния ред:

Адвокат Милена Петкова докладва постъпило заявление с вх.№3/11.01.2023г. от адвокат Йорданка Трендафилова Христова за прехвърляне от регистъра на  адвокатите в Адвокатска колегия Хасково в Регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия – Варна, ведно с приложени изискуемите документи, съгласно Решение №24/24.04.2008г. на ВАС и платена такса за прехвърляне.

Докладчикът по преписката е дал становище, че Заявлението е подадено по утвърдения в Наредба № 3/20.11.2020 г. образец № 6. Заявлението отговаря на изискванията, предвидени в чл. 30 от Наредбата и предлага заявеното отписване от регистъра на адвокатите да бъде вписано, поради което на основание чл.22, ал.1, т.1 от Закона за адвокатурата Съветът на адвокатската колегия единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №4

УВАЖАВА молбата от Йорданка Трендафилова Христова  за отписване поради преместване от регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Хасково в Регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия – Варна, считано от 25.01.2023г. 

Да се изпрати досието на адв. Йорданка Трендафилова Христова  в АК Варна.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка пета от дневния ред:

               Председателят адв.Гунчева докладва на присъстващите 1 бр. заявления от вписан в Националния регистър за правна помощ адвокат Нина Анастасова Анастасова отадвокатска колегияХасково,който желае да предоставя консултациив Регионален център за консултиране към Адвокатска колегия Хасково.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 5

               ОДОБРЯВА 1 бр. заявления на адвокат Нина Анастасова Анастасовавписан в Националниярегистърза правнапомощот адвокатскаколегияХасково,за предоставянеконсултациив Регионален център за консултиране към Адвокатска колегия Хасково.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка шеста от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с искане вх.№1158/22.12.2022г. (изх. № 7032/22.12.2022 г. на РС Хасковоза определяне на особен представител по гр.д. № 20225640102481на РС Хасково).

Към искането е представено разпореждане № 2416/19.12.2022г., в което, съдът е определил  възнаграждение за особен представител в размер  на 300 лева на основание чл. 47, ал. 6 ГПК.

Адвокатския съвет разгледа искането и взе предвид следното:

С исковата молба са предявени дваобективно съединени искове – иск за установяване на дължима главница в р-р на154,19лева, иск за установяване на неплатена лихвав р-р на 14,70лева.За всеки един от двата иска следва да се определиминимално адвокатско възнаграждение, защото съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно. По аналогичен начин се определя и дължимата държавна такса, като за всеки един от исковете, се дължи самостоятелна държавна такса.Тази разпоредба се прилага и при определяне на възнаграждението на адвокат, назначен за особен представител, въз основа на чл. 47, ал. 6 ГПК и чл. 36 ЗА. По силата на чл. 36, ал. 2 ЗА размерът на дължимото се адвокатско възнаграждение не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа, а съгласно чл. 47 ал. 6 ГПК, възнаграждението на особения представител може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 ЗА, но не по-малко от една втора от него.

На основание чл.7, ал. 2 т. 1от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения (действаща към датата на постановяване на разпореждането на съда), минималното адвокатско възнаграждение за иск с цена до 1000 лева е 400 лева. Така за двата иска е дължимо адвокатско възнаграждение в размер на 800 лева. Определеното от съда адвокатско възнаграждение в р-р на 300лева, е под минималния размер и в разпореждане № 2416/19.12.2022г., с което съдът го определя, този размер не е обоснован.

Така за АСна АК Хасково, като орган, който определя адвокат за осъществяване на правна помощ като особен представител, е неясно, по какви критерии съдът е определи възнаграждение под минималния размер по Наредба № 1. Въпреки липсата на мотиви, обосноваващи определеното адвокатско възнаграждение в значително занижен размер – 300 лева, при определянето му съдът е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 5, вр. ал. 2 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Изложеното дотук налага извода, че определеното от съда възнаграждение в р-р на 300 лева, не отговаря на дължимия размер на възнаграждение на особен представител, с оглед дватаобективно съединени иска, дори и при приложението на чл. 46, ал. 7 ГПК . В подкрепа на този извод е и задължителната практика на ВКС, изразена в  Определение № 145 от 5.05.2020 г. на ВКС по ч. гр. д. № 4642/2019 г., IV г. о., ГК определение № 118 от 15.03.2021 г. по ч. т. д. № 1469/2020 г., І т. о. и в Определение № 77 от 24.02.2022 г. на ВКС по ч. т. д. № 1692/2021 г., I т. о., ТК( по което е допусната касация по въпроса "Как се определя размерът на адвокатското възнаграждение, дължимо на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК, при обективно кумулативно съединени с една искова молба оценяеми искове срещу двама /или повече/ защитавани от особения представител ответници: (1) въз основа на интереса, формиран от сбора на цената на всички искове или (2) съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно?".

Наред с това, следва да се отбележи, че обстоятелствената част на исковата молба, сочи на фактическа и правна сложност на делото, което налага събиране на доказателства и чрез поисканите от ищеца експертизи.

С оглед на това, АС Хасково счита, че следва да се уведоми съдията докладчик по гр.д. № 20225640102481на РС Хасково, че следва да бъде увеличено определеното възнаграждението за особен представител от 300 лева – на 400 лева, с оглед минималнотовъзнаграждение за всеки един от исковете (2 иска х 400 лева) и разпоредбата на чл. 47, ал. 6ГПК.

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково да откаже определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20225640102481на РС Хасково.

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №6

Да бъде поискано от съдията докладчик по по гр.д. № 20225640102481на РС Хасковода увеличи определеното възнаграждение за особен представител от 300лева – на 400лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал. 2 т. 1, вр. чл. чл. 2, ал. 5, вр. ал. 2от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – изм. и доп. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2022г., вр. чл. 47, ал. 6 ГПК за дватаобективно съединени иска.

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20225640102481 на РС Хасковои издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Решението да се изпрати на РС Хасковопо гр.д. № 20225640102481

Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка седма от дневния ред:

Председателят адв. Гунчева, запозна членовете на съвета с искане вх.№48/17.01.2023г. (изх. № 211/17.01.2023г. на РС Димитровградза определяне на особен представител по гр.д. № 20225610100734на РС Димитровград).

Към искането е представено разпореждане № 41/17.01.2023г., в което, съдът е разпоредил да се изиска от АЯК Хасково определяне на адвокат – особен представител на ответника по делото. В искането е посочено, че е внесен депозит за особения представител в р-р на 338,00лева.

Адвокатския съвет разгледа искането и взе предвид следното:

С исковата молба са предявени триобективно съединени искове – иск за установяване на дължима главница в р-р на1000,65лева, иск за установяване на неплатена договорна лихвав р-р на 39,52леваи иск за установяване на неплатена наказателна лихвав р-р на 497,57лева.За всеки един от трите иска следва да се определиминимално адвокатско възнаграждение, защото съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно. По аналогичен начин се определя и дължимата държавна такса, като за всеки един от исковете, се дължи самостоятелна държавна такса.Тази разпоредба се прилага и при определяне на възнаграждението на адвокат, назначен за особен представител, въз основа на чл. 47, ал. 6 ГПК и чл. 36 ЗА. По силата на чл. 36, ал. 2 ЗА размерът на дължимото се адвокатско възнаграждение не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа, а съгласно чл. 47 ал. 6 ГПК, възнаграждението на особения представител може да бъде и под минималния за съответния вид работа съгласно чл. 36, ал. 2 ЗА, но не по-малко от една втора от него.

На основание чл.7, ал. 2 т. 1 и т. 2от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения изм. и доп. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2022г, минималното адвокатско възнаграждение за иск с цена до 1000 лв. е 400 лева, а от 1000 до 10000 лева е 400 лева  плюс 10 % за горницата над 1000 лв. Адвокатското възнаграждение въз основа на общата стойност на трите иска (1537 лева) е в размер на 453.70 лева. Определеното от съда адвокатско възнаграждение в р-р на 338.00лева, е под минималния размер и в разпореждане № 41/17.01.2023г., този размер не е обоснован.

Така за АС на АК Хасково, като орган, който определя адвокат за осъществяване на правна помощ като особен представител, е неясно, по какви критерии съдът е определи възнаграждение под минималния размер по Наредба № 1. Въпреки липсата на мотиви, обосноваващи определеното адвокатско възнаграждение в значително занижен размер – 338лева, при определянето му съдът е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 5, вр. ал. 2 от Наредба № 1 за за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Изложеното дотук налага извода, че определеното от съда възнаграждение в р-р на 338лева, не отговаря на дължимия размер на възнаграждение на особен представител, с оглед тритеобективно съединени иска, дори и при приложението на чл. 46, ал. 7 ГПК . В подкрепа на този извод е и задължителната практика на ВКС, изразена в  Определение № 145 от 5.05.2020 г. на ВКС по ч. гр. д. № 4642/2019 г., IV г. о., ГК определение № 118 от 15.03.2021 г. по ч. т. д. № 1469/2020 г., І т. о. и в Определение № 77 от 24.02.2022 г. на ВКС по ч. т. д. № 1692/2021 г., I т. о., ТК( по което е допусната касация по въпроса "Как се определя размерът на адвокатското възнаграждение, дължимо на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК, при обективно кумулативно съединени с една искова молба оценяеми искове срещу двама /или повече/ защитавани от особения представител ответници: (1) въз основа на интереса, формиран от сбора на цената на всички искове или (2) съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно?".

Наред с това, следва да се отбележи, че обстоятелствената част на исковата молба, сочи на фактическа и правна сложност на делото, което налага събиране на доказателства и чрез поисканите от ищеца експертизи.

С оглед на това, АС Хасково счита, че следва да се уведоми съдията докладчик по гр.д. № 20225610100734на РС Димитровград, че следва да бъде увеличено определеното възнаграждението за особен представител от 338лева – на 454 лева, с оглед минималнотовъзнаграждение за всеки един от исковете и разпоредбата на чл. 47, ал. 6 ГПК.

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково да откаже определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20225610100734на РС Димитровград.

С оглед изложеното, Адвокатският  съвет на Адвокатска колегия – Хасково единодушно взе

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №7

Да бъде поискано от съдията докладчик по по гр.д. № 20225610100734на РС Димитровградда увеличи определеното възнаграждение за особен представител от 338лева – на 454лева, с оглед посоченото минимално възнаграждение определено в чл. 7 ал. 2 т. 1, вр. чл. чл. 2, ал. 5, вр. ал. 2от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения – изм. и доп. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2022г., вр. чл. 47, ал. 6 ГПК за дватаобективно съединени иска.

В случай, че съдът не увеличи възнаграждението, АС Хасково отказва определянето на адвокат за особен представител на ответника по гр.д. № 20225610100734на РС Димитровгради издаването на уведомително писмо в тази връзка.

Решението да се изпрати на РС Димитровградпо гр.д. № 20225610100734

Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка осма от дневния ред:

******************************

***************************

 

По точка девета от дневния ред:

******************************

***************************

 

По точка десета от дневния ред:

 Председателят адв.Гунчева представи Отчет за дейността на АС Хасково за 2022г.Секретарят адв. Запрянова представи на вниманието на присъстващите Отчет за изпълнението на бюджета за 2022г.

След като се запозна с представените отчети,  АС единодушно взе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №10

ПРИЕМА отчета за дейността на АС Хасково през 2022г.

ОДОБРЯВА  изпълнението на бюджета за 2022г.

Същите са посочени като Приложение 1 и Приложение 2, неразделна част от този протокол и се  предлагат за гласуване от Общото събрание.

Гласували “ЗА”  присъстващите основни членове.

 

По точка единадесета от дневния ред:

Зам. председателят, адвокат Татяна Пальова посочи, чес оглед на променените обществено-икономически условия в страната в последните няколко години е целесъобразно актуализирането на таксите на АК-Хасково.С оглед съществуващатазаконова уредба в ЗА, такситеследва да  бъдат разгледани и на предстоящото общо събрание на адвокатите от АК-Хасково като част от бюджета на колегията. В тази връзка зам. председателятпредложи на вниманието на Адвокатския съвет, действащите такси и предложението за промяната им.

БИЛО:                                                                                   Наименование

стойност

1.първо вписване на младши адвокат и на адвокат  с юридически  стаж  до 2 години положен в предвидения от ЗА изпит.

1000лв.

2.първо вписване на адвокат  с юридически  стаж  от 2  до 5години и  предвидения от ЗА изпит.

1500лв.

3.първо вписване на адвокат  с юридически  стаж  от 5  до 10 години.

2000лв.

4.първо вписване на адвокат  с юридически  стаж  от над 10 години.

3500лв.

5.повторно и  следващо вписване на адвокат  в  Адвокатска  колегия – Хасково

1500лв.

6.такса за отписване на адвокат – пенсионер

0 лв.

7.такса за отписване на адвокат

200 лв.

8.вписване на временно преустановяване

0 лв.

9.вписване на адвокатски сътрудник

50 лв.

10.вписване на адвокатски дружества и съдружия

200 лв.

11.прехвърляне в друга колегия

200 лв.

12. приемане от друга колегия

0 лв.

За юридически стаж се зачита стажа положен , след  датата на придобиване на юридическа правоспособност.

 

СТАВА

Наименование

стойност

1.първо вписване на младши адвокат и на адвокат  с юридически  стаж  до 2 години, с положен в предвидения от ЗА изпит.

                              1500 лв.

2.първо вписване на адвокат  с юридически  стаж  от 2  до 5години и  предвидения от ЗА изпит.

                       2000 лв.

3.първо вписване на адвокат  с юридически  стаж  от 5  до 10 години.

                      3000 лв.

4.първо вписване на адвокат  с юридически  стаж  над 10 години.

                      4000 лв.

5.повторно и  следващо вписване на адвокат  в  Адвокатска  колегия – Хасково

½ от таксата за първо вписване

 

6.такса за отписване на адвокат – пенсионер

0 лв.

7.такса за отписване на адвокат

                      300 лв.

8.вписване на временно преустановяване поради болест

0 лв.

9.вписване на временно преустановяване поради несъвместимост

50 лв.             

10.вписване на адвокатски сътрудник

200 лв.

11.отписване на адвокатски сътрудник                                                                                                     

                   100 лв.                                  

12.вписване на адвокатски дружества и съдружия

                  500 лв.

13. вписване на промени за адвокатски дружества и съдружия , включително заличаване

200 лв.

14.прехвърляне в друга колегия

                      500 лв.

15. приемане от друга колегия

0 лв.

За юридически стаж се зачита стажа положен , след  датата на придобиване на юридическа правоспособност.

След станалите разисквания САКединодушно взе следното

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №11

 ПРИЕМА променив таксите, заплащани от членовете и кандидатите за членовена Адвокатска колегия – Хасково, както следва:

 

Наименование

стойност

1.първо вписване на младши адвокат и на адвокат  с юридически  стаж  до 2 години, с положен в предвидения от ЗА изпит.

                              1500 лв.

2.първо вписване на адвокат  с юридически  стаж  от 2  до 5години и  предвидения от ЗА изпит.

                       2000 лв.

3.първо вписване на адвокат  с юридически  стаж  от 5  до 10 години.

                      3000 лв.

4.първо вписване на адвокат  с юридически  стаж  над 10 години.

                      4000 лв.

5.повторно и  следващо вписване на адвокат  в  Адвокатска  колегия – Хасково

½ от таксата за първо вписване, с оглед наличие на условията посочени в т. 1, 2, 3 4 към датата на повторното и следващото  вписване

6.такса за отписване на адвокат – пенсионер

0 лв.

7.такса за отписване на адвокат

                      300 лв.

8.вписване на временно преустановяване поради болест

0 лв.

9.вписване на временно преустановяване поради несъвместимост

50 лв.             

10.вписване на адвокатски сътрудник

200 лв.

11.отписване на адвокатски сътрудник                                                                                                     

                   100 лв.                                  

12.вписване на адвокатски дружества и съдружия

                  500 лв.

13. вписване на промени за адвокатски дружества и съдружия , включително заличаване

200 лв.

14.прехвърляне в друга колегия

                      500 лв.

15. приемане от друга колегия

0 лв.

За юридически стаж се зачита стажа положен , след  датата на придобиване на юридическа правоспособност.

Приетите промени следва да бъдат предложени за гласуване на предстоящото общо събрание на адвокатите от АК-Хасково,като част от проекта за бюджет на колегиятаза 2023 г.

Гласували “ЗА”  присъстващите основни членове.

 

По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят предложи да бъде гласувано увеличение на ОРЗ на длъжностите „Оперативен счетоводител“ и „Асистент кореспонденция“ със сумата от 200,00лв. Средствата за  увеличение на ОРЗ на длъжността „Оперативен счетоводител“ да се изплащат от бюджета на фонд заплати и осигуровки на „Адвокатска колегия”, а на длъжността „Асистент кореспонденция“ да се изплащат от бюджета на  фонд заплати и осигуровки на „Правна помощ”.

Във връзка с увеличението на минималната работна заплата за страната, председателят предложи на адвокатския съвет да бъде гласувано увеличение на основната работна заплата на длъжността „Оператор копирна техника“  с 35,00 лева, което е ½ от увеличението, т.е. ОРЗ – 390,00лв.

Средствата  за увеличение на ОРЗ на длъжност оператор копирна техника да се изплаща от  бюджета на фонд „Заплати и осигуровки“ на АК Хасково.

 Така направеното предложение бе гласувано единодушно  в

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №12

Да бъде увеличена ОРЗ на длъжностите „Оперативен счетоводител“ и „Асистент кореспонденция“ със сумата от 200,00лв. считано от  01.01.2023г.

Да бъде увеличена ОРЗ на длъжността „Оператор копирна техника“ към АК Хасково с 35,00лв, считано от 01.01.2023г.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка тринадесета от дневния ред:

Председателят адв.Гунчева представи на присъстващите писмо с вх.№ 2/06.01.2023 г. на председателя на Национално бюро за правна помощ относно актуализиране на цените на билетите при командироване на адвокати за защита в друго населено място, различно от седалището на кантората на адвоката, във връзка с настъпилите инфлационни процеси и изпълнението на Указания по чл, 38, ал.5 от Закона за правната помощ. След допитване на фирми превозвачи, изпълняващи посочените автобусни линии, получихме информация за цени на транспортните услуги, както следва:

Направление

Цена

Хасково-Димитровград

5 лева

Хасково-Харманли

8 лева

Хасково-Свиленград

12 лева

Хасково-Ивайловград

20 лева

Хасково-Пловдив

20 лева

Хасково-София

30 лева

Хасково-Стара Загора

10 лева

Димитровград-Пловдив

15 лева

Димитровград-София

30 лева

Харманли-Пловдив

25 лева

Харманли-София

35 лева

Свиленград-Пловдив

30 лева

Свиленград-София

40 лева

 

 

След станалите разисквания САК единодушно  взе следното

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №13

ПРИЕМА променивцените на транспортните услуги при командироване на адвокати по дела за служебни защити в друго населено място, различно от седалището на кантората им както следва:

Хасково-Димитровград - 5 лева;

Хасково-Харманли -     8 лева;

Хасково-Свиленград      - 12 лева;

Хасково-Ивайловград -  20 лева;

Хасково-Пловдив  - 20 лева;

Хасково-София  - 30 лева;

Хасково-Стара Загора  - 10 лева;

Димитровград-Пловдив  - 15 лева;

Димитровград-София  - 30 лева;

Харманли-Пловдив  - 25 лева;

Харманли-София  - 35 лева;

Свиленград-Пловдив  - 30 лева;

Свиленград-София  - 40 лева;

Решението да се изпрати на Националното бюро за правна помощ.

Възлага на Председателя на АС Хасково  изпълнението на взетото решение.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка четиринадесета от дневния ред:

Зам. председателят адвокат Пальова докладва, че електронната обработка на документите свързани с предоставяне на правната помощ по ЗПрП изисква повече време и усилия от членовете на Адвокатския съвет, които изготвят становища по отчетите на адвокатите. Във връзка с това и с оглед изменението на чл.19 от ЗПрП, с което се увеличава възнаграждението на АС за администриране на правната помощ, адвокат Пальова предложи възнаграждението за изготвяне на становище по отчет на адвоката да бъде увеличено от 4.00 лева на 5.00 лева

След станалите разисквания САК единодушно  взе следното

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №14

Увеличава възнаграждението на членовете на Адвокатския съвет за изготвяне на становище на 1 брой отчет за предоставена правна помощ по ЗПрП,от 4.00 лева на 5.00 лева  считано от 01.02.2023 год.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

 По точка петнадесета от дневния ред:

Председателят предложи на обсъждане проекто - бюджета за 2023г., разгледан като Бюджет - „Адвокатска колегия“ и Бюджет - „Правна помощ“.

Адвокат Десислава Костова, предложи  в раздел II– „Разходна част“ да бъде предвиден разход за  „съдебни и административни разходи“ в р-р на 5000 лева“, респ. общия размер на чистите разходи да се увеличи с 5 000 лева. Във връзка с този предвиден разход да се увеличи сумата в т. 6 раздел I„приходна част“  с 5 000 лева, респ. общия размер на приходната част – да се увеличи с 5000 лева. Предложението си, адв. Костова обоснова с обстоятелството, че във връзка със събиране на дължими от етажните собственици суми, платени от АК за ремонт на покрива на сградата в гр. Хасково, ул. Хан Кубрат № 8, вероятно ще бъдат предявявани искове, за които ще са необходими средства за заплащане на съдебни разноски.

След подробно обсъждане на проекта за бюджет и направеното предложение перо по перо, Адвокатският съвет гласува единодушно:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №15

ОДОБРЯВА проект за бюджет за 2023г с корекциите и допълненията предложени от адв. Костова, посочен като Приложение 3, неразделна част от настоящия протокол. Същият се предлага за гласуване на Общото събрание.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка шестнадесета от дневния ред:

Зам. председателят, адвокат Татяна Пальова докладва, че тази година за провеждане на Редовното Общо отчетно–изборно събрание и избора на делегати  за Общото събрание на адвокатите в страната, е необходимо да се избере едно изборно бюро, което подпомага работата на Избирателната комисия, в състав от 3 основни членове, като предлага да бъдат включени адвокатите: Силвия Алдинова Манджукова, Ани Младенова Хаджиева, Александра Миткова Тоскова.

След като изслуша предложението, АС Хасково единодушно взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 16

На основани чл.101, ал.2 от ЗА, избира избирателно бюро и определя в състава му 3 основни членове, както следва:

1.Силвия Алдинова Манджукова – основен член;

2.Ани Младенова Хаджиева – основен член;

3.Александра Миткова Тоскова – основен член;

Адвокатите, посочени в състава на избирателното бюро да се уведомят, че на 28.01.2023г. в  09.00 часа трябва да са в ресторант „Фантазия“ – гр.Хасково.

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка седемнадесета от дневния ред:

Във връзка с настоящата кампания за събиране на парични средства за лечение на болно дете от град Хасково с поставена диагноза Сарком на Юинг -„Да помогнем на Дани“, Съветът на Адвокатска колегия постави кутии в началото на месец Декември в Районните съдилища Хасково, Харманли, Свиленград, Димитровград и офиса на Колегията. На заседанието днес кутиите бяха отворени, а парите в тях преброени и описани. Сумата от 1150.00 лева следва да бъде внесена по дарителската сметка на детето. Към събраните средства, бе предложено АК Хасково да отпусне финансова помощ в р-р на 850.00 лева, като двете суми бъдат внесени по дарителската сметка на детето от адв. Евгени Христов.

  АС Хасково единодушно взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 17

АК Хасково отпуска финансова помощ на Даниел Антонов Златевв размер на 850 лева, която да се внесе по неговата дарителска сметката.

Възлага на адв. Евгени Христов да внесе по дарителската сметка на Даниел Антонов Златев исъбраните в кутии парични средства в размер на 1150.00 лева, както и отпусната от АК Хасково финансова помощ в р-р на 850 лева

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

По точка осемнадесета от дневния ред:

Председателят адв.Гунчева докладва на присъстващите писмо с вх.№10/25.01.2023г. на ВАС-София, относно сключен договор за поддръжка на електронна система на Единния адвокатски регистър с фирма „Кроссроуд“ООД, за поддръжка. С цел отстраняване на проблемите при работа със системата е необходимо да се избере екип за тестване на процесите и функционалностите в системата:

-Преглед и тестване на процесите, документите и екраните за заявител/адвокат- адвокат Милена Петкова;

- Преглед и тестване на процесите, документите и екраните, които се въвеждат и/или обработват от адвокатската колегия -докладчик- адвокат Евгени Христов;

-Деловодител лице по вписванията – Добринка Вълчева;

След станалите разисквания САК Хасково реши:

Р Е Ш Е Н И Е  № 18

Избор на екип за тестване на процесите и функционалностите в системата на Единния адвокатски регистър към Висшия адвокатски съвет както следва:

-Преглед и тестване на процесите, документите и екраните за заявител/адвокат- адвокат Милена Петкова;

- Преглед и тестване на процесите, документите и екраните, които се въвеждат и/или обработват от адвокатската колегия -докладчик- адвокат Евгени Христов;

-Деловодител, лице по вписванията – Добринка Вълчева;

-Председател – адв. Меглена Гунчева

Гласували “ЗА” присъстващите основни членове.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               СЕКРЕТАР:

                      /адвокат Меглена Гунчева/                                     /адвокат Веска Запряновa/


Адвокатска колегия Хасково - Официален сайт
Created by VPIdesigns.com